1 -درهنگام استفاده از چرخ شانه برای انجام حرکات دور کردن ونزدیک کرن(Abduct ,Adduct )موقعیت قرار گیری فرد نسبت به چرخ کدام است؟

                      الف )شانه ها موازی با صفحه چرخ شانه         ب) شانه ها عمود بر صفحه چرخ شانه  

                      ج ) شانه ها عمود بر صفحه چرخ شانه در حالیکه دست تمرینی دور تراست 

                      د ) شانه ها عمود بر صفحه چرخ شانه در حالیکه دست تمرینی نزدیکتراست

2-از نردبان انگشتی بیشتر در بازتوانی کدام مفصل استفاده می شود؟

         الف) ران                 ب ) شانه                        ج )کمر                    د )گردن

3 – از ورزشهای مکنزی در جهت تقویت عضلات ...............................استفاده می شود

        الف )خم کننده  ستون فقرات                                  ب ) بازکننده ستون فقرات

        ج )دور کننده ران                                               ج) باز کننده ران

4 – در اواخر تمرینات توانبخشی انجام تمرینات  حداکثر با اقباضهای سریعتر مفید است زیرا......

       الف )حرکت اندامها در برخی فعالیتهای پایه (دویدن ) بصورت سریع انجام می شود.

       ب )تمرینات با سرعت بالا یبماران را برای کارهای سرعتی بهتر آماده می سازد.

       ج)سرعتهای بالای تمرینی با کاهش اثر گشتاوری ، نیروی فشارنده به مفصل را کاهش می دهند.

       د )همه موارد

5- از ورزشهای .................جهت تقویت خم کننده های ستون فقرات استفاده می شود.

      الف) ویلیامز               ب ) مکنزی                                ج) فرانکل                           د ) هیچکدام

6-  کدام مورد از کاربرد های آب درمانی نیست؟                     

     الف)ریلکسیشن          ب) افزایش حجم عضله    ج) کاهش درد و گرفتگی عضلات   د )افزایش دامنه حرکتی

7- کدام مورد از مکانیزمهای توجیهی حرکات تقلبی نیست؟

      الف )جانشینی مستقیم عضلات               ب) اتصالات فرعی            ج) عمل تاندونی                د )جاذبه

8 – تفاوت تعلیق محوری با تعلیق عمودی در چیست ؟

    الف )در نحوه گره زدن طنابها                  ب ) وضعیت قرار گیری نقطه ثابت نسبت به مرکز ثقل اندام

      ج) در شکل قلاب                                د ) در دستگاه تعلیق

9- - در حرکت پلانتار فلکشن مچ پا (پنجه روی زمین )عمل عضله دوقلو از اهرم نوع .......................می باشد

         الف ) اول      ب) دوم        ج) سوم         د) هیچکدام

10 – دردستگاه هیدرو فیزیو(Hydro Physio) اصل اضافه بار از طریق .......................ارائه می شود.

الف)تغییر در سطح آب مخزن      ب) افزایش شیب تردمیل    ج )سرعت تردمیل            د)همه موارد

سوالت تشریحی: جوابها فقط در پاسخنامه###############################################

1-     حرکات غیر فعال به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید1.5نمره

2-     انواع کشش غیرفعال رابا توضیح مختصر بیان کنید2نمره

3-     از نیروهای کمکی در هنگام اجرای حرکات فعال کمکی چهار مورد را ذکر کنید 2نمره

4-     حرکات تقلبی چگونه حرکاتی هستند و یکی از مکانیزم های آن را به دلخواه شرح دهید2نمره

5-     اهداف ویژه تمرینات مقاومتی را بیان کنیدبا توضیح مختصر2نمره

6-     از موارد عدم استفاده از کشش غیر فعال چهار مورد ذکر کنید 2نمره

7-     یک برنامه تمرینی –تقویتی شش ماهه برای زانویی که دراثر کشیدگی شدید لیگامنت صلیبی سه ماه در گچ قرار گرفته است را بنویسید3.5نمره