1- دو بخش اصلی سیستم اسکلتی انسان ازچه اندام هایی تشکیل شده است 2نمره

2-  چهار تفاوت عمده لگن در جنس مذکر و مؤنث را بنویسید2نمره

3 –  سه نوع عضله موجود در بدن را نام ببرید1نمره

4 – عضله چهار سر رانی ازاجتماع چند عضله تشکیل شده آنها رانام برده تفاوت عملکردی آنهارا بیان کنید 2نمره

5 – چهار لوب تشکیل دهنده مخ را نام ببرید1نمره

6 – دو نیمکره مخ توسط .......................به هم مرتبط می گردند 5/نمره

7 – گروه عضلات همسترینگ در کجای بدن قرار دارند نام عضلات تشکیل دهنده و کارشان را بنویسید2نمره

8 – دستگاه عصبی خودکار چیست شامل چه بخش هایی است5/1 نمره

9- دستگاه عصبی انسان از دو قسمت اصلی CNS یعنی ...........................................و PNS  یعنی........................................تشکیل شده است که CNS شامل ......................و .................................می باشد و PNSنیز شامل12جفت عصب ................................. و31 جفت عصب ............................میباشد.2نمره

 10- با توجه به متن کلمات  دهلیز راستدهلیز چپبطن راستبطن چپ را در جای مناسب قرار دهید2 نمره

قلب دارای دو حفره راست و چپ است که هر حفره شامل دو قسمت است حفره های سمت راست به ترتیب از بالا ...............راست و ............راست نام دارند که توسط دریچه....................به هم وصل می شوند و همینطور در سمت چپ حفره بالا.................و پایین حفره.............قرار دارند که توسط دریچه.................به هم وصل می شوندخون از ......................توسط سرخرگ آئورت به سراسر بدن میرود وسپس از طریق ورید ها به ورید اجوف فوقانی واز آنجا به ................می ریزدکه جریان سیستمیک یا بزرگ نام دارد همچنین خون سیاهرگی از ....................به ریه ها وپس از اکسیژن گیری توسط سیاهرگ ششی به.........................میریزد که جریان سیستولیک یا ششی (کوچک)نام دارد.